The Shells Resort & Spa tuyển Phó tổng quản lý (Deputy General Manager)

Ngày đăng: 13/01/2016
* JOB DESCRIPTION:
- To advise and recommend to the Board of Directors in the management and control of business operations of the hotel /Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc trong việc quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh của khách sạn

- Organize , manage daily operating system business hotel under the approved annual plan/Tổ chức , quản lý hoạt động kinh doanhhàng ngày của khách sạn,theo kế hoạch hàng năm được duyệt

- Orientation and strategies to build and maintain business development activities of the hotel/ Định hướng và chiến lược để xây dựng và duy trì các hoạt động phát triển kinh doanh của khách sạn

- Establish and perfect the organizational structure , management , personnel training , financial/ Lập và hoàn thiện cơ cấu tổ chức , quản lý , đào tạo nhân lực , tài chính

- Set up a system of rules , regulations , standard operating procedures of all offices and divisions of hote/ Thiết lập một hệ thống các quy tắc , quy định , quy trình vận hành tiêu chuẩn của tất cả các phòng, ban của khách sạn

- Continuous improvement systems to meet customer needs and increase the value of the company/ Hệ thống cải tiến liên tục để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và làm tăng giá trị của công ty

- Develop plans , business plans and implementation plans : marketing , business , hotel services, responsible for the continuous improvement of quality of products and services Hotel to accomplish business targets of the Board of Directors./Xây dựng kế hoạch , kế hoạch kinh doanh và kế hoạch thực hiện : tiếp thị , kinh doanh , dịch vụ khách sạn , chịu trách nhiệm cho việc cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách sạn để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Hội đồng quản trị

- To report to the Director , the Board Managment daily , weekly , monthly , quarterly, annual or irregular reports to the Director on the status of hotel management , operations and results of the hotel business /Để báo cáo cho Giám đốc , Hội đồng quản trị hàng ngày , hàng tuần hàng tháng , hàng quý , báo cáo, hàng năm hoặc đột xuất cho Giám đốc về tình hình quản lý khách sạn, hoạt động và kết quả kinh doanh khách sạn

- Join other plans of the Company when is assigned/Tham gia các kế hoạch khác của Công ty khi được phân công

Quyền lợi được hưởng

* BENEFITS :

- Salary: Negotiable and attractive. .

- Type of work: long-term contract.

- Probationary period: Talking directly to the interview.

- Professional Working Environment,and dynamic one. Promoting the talents and enhance self-worth.

- To enjoy the full benefits according to the Labor Code and other regulations prescribed by the Companyinternal regulation.

Yêu cầu công việc


* REQUIREMENTS AND SKILLS:

- Male / Female aged between 32-50.

- Graduated University , Master of domestic or foreign ( Candidates who graduated in Tourism or Hotel , Business Administration , University of Economics) .

- Years of experience : 8 years . Minimum 03 years experience in similar position ( From Deputy Director ) at Hotel 3 star or higher ( Candidates who has worked in executive management major hotels in Viet Nam is priority) .

- Communicate English proficient ( Candidates who know multiple languages is priority ) .

- Proficient in Microsoft Office .

- These strengths : high energy , entrepreneurial spirit , motivational leader , good communicator, effective in providing customer service .

- Organizational skills , excellent administration . Teamwork at work .

Yêu cầu hồ sơ

Full CV/ Bộ hồ sơ đầy đủ ứng viên gửi về địa chỉ:

Công Ty TNHH BĐS Trần Thái
12/39 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 19 Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam
Người liên hệ: Phòng Nhân sự
Email: liento@tranthai.com
Điện thoại: +84 90258 6282

Hạn tuyển dụng: 31/01/2016