The Shells Resort & Spa tuyển Trưởng bộ phận lễ tân

Ngày đăng 05/09/2015

Job title : Front office Manager.
Divison: Front office.
Reports to: General Manager.


NHIỆM VỤ CHUNG/ GENERAL MISSION:

Gương mẫu trong cách ứng xử và hành động, thể hiện đặc trưng thương hiệu
Behaves and acts in an exemplary fashion, embodying the brand mindset

Đảm bảo khách ở khách sạn suôn sẻ, giúp cho khách cảm thấy hài long vào mọi thời điểm nhờ kiến thức sâu sắc của anh ấy / cô ấy về khách sạn
Ensures that guests' stay at the hotel runs smoothly, helping to provide guest satisfaction at all times thanks to his/her thorough knowledge of the hotel

Đảm bảo tuân thủ mọi thủ tục và tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh
Ensures the respect of procedures and hygiene and safety standards

Quản lý và thúc đẩy nhóm lễ tân phù hợp với hành vi thương hiệu được đề nghị, để cung cấp dịch vụ cá nhân cho khách chất lượng cao.
Manages and motivates front office teams in line with the brand's recommended behavioural guidelines, in order to provide personalised high quality guest services

Quản lý biên chế và tổ chức hiệu quả tối ưu phù hợp với pháp chế
Manages headcount and organisation for optimum efficiency in compliance with legislation

Đạt được mục tiêu đặt ra của bộ phận
Helps the department meet its targets

Giúp gia tăng doanh thu khách sạn qua nỗ lực bán hàng của anh / cô ấy
Helps increase hotel revenue through his/her sales efforts

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG / CUSTOMER RELATIONS

Thường xuyên có mặt trong tiền sảnh khách sạn và khu vực lễ tân
Be regularly available in the hotel lobby and reception

Phát triển các mối quan hệ chất lượng cao với khách hàng, kể từ thời điểm họ đến và trong suốt kỳ nghỉ của họ, để khuyến khích khách quay lại.
Develops high quality relationships with guests, from the moment they arrive and throughout their stay, in order to encourage loyalty

Dự đoán nhu cầu của du khách và xem xét thực hiện
Anticipates guests' needs and takes them into consideration

Xử lý bất kỳ khiếu nại của khách chưa được giải quyết trực tiếp bởi các thành viên của nhóm
Handles any guest complaints that are not settled directly by members of the team

KỸ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP, SẢN XUẤT / PROFESSIONAL TECHNIQUES, PRODUCTION

Thông báo cho khách về các thủ tục, điều kiện đặc biệt liên quan đến lưu trú và các dịch vụ có sẵn
Informs guests about the formalities, any special conditions relating to their stay and the services

Tổ chức các lượt khách đến và khởi hành
Organises arrivals and departures

Phối hợp phân bổ phòng với người quản lý buồng, xử lý bất kỳ di chuyển cần thiết
Coordinates room allocation with the housekeeper, handling any switches as necessary

Thông tin lien lạc với các bộ phận khác
Communicates with the other departments

Đảm bảo tài liệu hướng dẫn và thông tin cho khách có sẵn và cập nhật
Ensures that guest documentation and information is available and up-to-date

Hướng dẫn nghi thức khi cần thiết và giám sát thực hành
Formalises instructions as necessary and supervises their application

Giám sát việc sử dụng đúng và theo dõi thực tế trung tâm hồ sơ khách hàng và lưu trữ.
Supervises the correct use and follow-up of applications centralising customer profiles and records

Có thể đôi lúc thay thế Quản lý bộ phận Phòng .
Occasionally replaces the Rooms Manager

TRÁCH NHIỆM TRONG ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ VÀ GIỮA CÁC PHÒNG BAN/ TEAM MANAGEMENT AND CROSS- DEPARTMENTAL RESPONSIBILITIES

Bổ sung phương pháp làm việc để thực hiện tính khoa học của thương hiệu
Modifies working methods to comply with the brand philosophy

Phát triển kỹ năng của nhân viên và hướng dẫn họ trong việc phát triển nghề nghiệp của mình
Develops employees' skills and guides them in their professional development

Đảm bảo rằng các thông tin thích hợp được đưa ra và nhận được bởi bộ phận của mình, đến và đi từ các phòng ban khác
Ensures that the appropriate information is given and received by his/her team, to and from the other

Xác định cấu trúc tốt nhất cho bộ phận và thay đổi nó theo thời gian: chuẩn bị lịch trình làm việc theo kỹ năng của mỗi người và phát triển thương hiệu (nhân viên lễ tân + nhân viên đón khách).
Defines the best structure for the team and changes it over time: prepares the work schedules according to each person's skills and brand developments (receptionists + welcomers).

Lãnh đạo và thúc đẩy bộ phận để tạo ra một bầu không khí làm việc tốt
Leads and motivates the team to create a good working atmosphere

Dự đoán nhu cầu và tổ chức tuyển dụng cho bộ phận
Anticipates needs and organises recruitment for the team

Thực hiện đánh giá kết quả hàng năm cho các thành viên trong bộ phận, đặt mục tiêu và giúp họ tiến bộ trong sự nghiệp của mình, phát triển kỹ năng của họ
Carries out annual performance appraisals for team members, sets targets and helps them progress in their careers, developing their skills

Nghiên cứu chuẩn bị kế hoạch đào tạo của bộ phận và theo dõi thực hiện
Prepares the team's training plan and follows up implementation

Áp dụng và đảm bảo thực hiện đúng theo pháp luật lao động
Applies and ensures application of labour legislation

ỨNG VIÊN QUAN TÂM VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Lê Diệu

Human Resources Administrator

Mobile: +84 168 5354 679

Email: hr@shellsresort.com

THE SHELLS RESORT & SPA - PHU QUOC

Ganh Gio Beach, Duong Dong Town,

Phu Quoc Island, Vietnam

Tel: +84 077 371 8888 - Fax: +84 077 3988 998

Hạn tuyển dụng: đến 30/09/2015